Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Správne spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás prioritou, preto by sme vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov v zmysle GDPR. 


Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť MSc. Dominika Valent Raffajová -genotipo (so sídlom Liesková 13, 974 05, Banská Bystrica, IČO: 53 136 233, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo ž.r.: 620-44327), ktorej adresujete svoju správu prostredníctvom kontaktného formulára na stránke na www.genotipo.net, alebo ktorú akýmkoľvek iným spôsobom kontaktujete, prípadne ste jej klientom (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v Článku 15 –22 nariadenia GDPR. 


Aké vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Prevádzkovateľ o vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje a iné údaje uvedené vo vašej správe, žiadosti alebo ich prílohách. 


Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) pri plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, teda na účel vybavenia vašej požiadavky alebo spracovania informácie, ktorú takouto formou podávate.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami, určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa. Taktiež marketingové účely, ktoré zahŕňajú zasielanie newslettrov, informácií o novinkách, akciách a pod..

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Pre marketingové účely je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné.

Používame súbory “cookies”?

Áno, v praxi je náročné mať funkčnú webovú stránku bez použitia cookies, pomáhajú totiž aj s prispôsobovaním webu. Prevádzkovateľ používa viaceré cookies tretích strán ako napríklad Google Analytics, ktoré používa cookies z dôvodu analyzovania návštevnosti webovej stránky, avšak sa jedná o súhrnné spracovanie (t.j. nezbierame jednotné dáta o použití naších webových stránok jedným používateľom). Môžte z tohto odstúpiť vďaka použitiu doplnku prehliadača na deaktiváciu Google Analytics. Taktiež si môžete vybrať, že vás váš počítač upozorní zakaždým keď bude odosielať cookie. Keďže každý prehliadač je rozdielny, pozrite sa do pomocníka pre svoj prehliadač aby ste získali viac informácií. 


Budú vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným oprávneným spoločnostiam, najmä spoločnosti, ktorá spravuje komunikačné kanály, poskytovateľom IT služieb, advokátom, archívu, marketingovej spoločnosti a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.  


Vaše osobné údaje nebudú predané, vymenené alebo nejakým iným spôsobom posunuté žiadnej inej spoločnosti napríklad na účely cielenej reklamy, bez vašeho výhradného súhlasu, a aj v takých prípadoch iba v súčinnosti s GDPR.


Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný. 


Ako dlho budú vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu vybavenia vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Osobné údaje pre marketingové účely Prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov od dotknutej fyzickej osoby.


Aké sú vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.


Dochádza pri spracúvaní vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na info@genotipo.net.